Nükleer Tıp

NÜKLEER TIP HİZMETLERİMİZ


NÜKLEER TIP KLİNİĞİ KISA TARİHÇESİ

Hastanemizde Nükleer Tıp Klinik Şefliği 13 Mayıs 2002’de Prof. Dr. Meliha KORKMAZ tarafından kurulmuştur.

Ocak 2003’den itibaren rutin klinik görüntüleme çalışmalarına ve düşük doz ayaktan tedavilere başlanmıştır.

 26nukleer_tip.gif

NÜKLEER TIP KLİNİĞİ YERLEŞKESİ

Nükleer Tıp Kliniği  hastanenin ana binasında giriş kat altında (-1)  yerleşiktir.

Bir adet PET-CT, biri BT özelliği olan üç adet çift başlı SPECT ve SPECT-BT gama kamera sistemi ve bir adet tek detektörlü bulunan SPECT gama kamera sistemi bulunmaktadır.

 

Kliniğimizdeki SPECT sistemleri ile dinamik, statik, gated, tüm vücut ve tomografik çalışmaları yapılmaktadır.

 

Ayrıca sıcak oda/radyofarmasi ünitesi, efor ünitesi, uptake ünitesi, C-14 sayım cihazı poliklinik birimi, hasta bekleme salonu, hasta lavobosu, atık odası, bulunmaktadır. İmkanlar dahilinde yapılabilecek tüm tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Nükleer Tıp poliklinik ve konsültasyon hizmetleri verilmekte olup arşivimiz (dijital ortam ve dosyalı olarak) bulunmaktadır.

 nük-3.jpg

PET/BT

GENEL TANITIM

PET/BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının tek bir sistemde birleşmesi ile oluşan hibrid bir görüntüleme cihazıdır. PET, organların ya da tümörün metabolizması ve fonksiyonları hakkında bilgi toplarken, BT vücuttaki normal ve patolojik dokuların anatomik detayını vermektedir.

nük-4.jpg

KULLANIM ALANLARI

PET/BT’nin en sık kullanım alanı onkolojik çalışmalardır. Bu amaçla en çok kanser tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedavi sonrası değişiklikleri belirlemek amaçlı kullanılır. Kanser tedavisinin başarısında en önemli etken erken tanı ve doğru evreleme ile yayılımının tespitidir. PET çalışmaları metabolik değişiklikleri gösterdiği için lezyon hakkında diğer görüntüleme yöntemlerinden çok daha erken bilgi vermekte, BT ile de anatomik lokalizasyon ve detay gösterildiğinden PET-BT çalışmaları hastalığın erken tanısına ve doğru evrelendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

ONKOLOJİK ÇALIŞMALARDA PET/BT KULLANIM ENDİKASYONLARI

 1. Tespit edilen kitlenin malign - benign ayrımında (Akciğer kanseri, özefagus kanseri, kolorektal kanseri, lenfoma, melanoma, over-serviks kanserleri, baş-boyun kanserlerinde kullanılabilir)
 2. Tümöral kitlenin tedavi öncesi ve tedavi sonrası evrelendirilmesinde (Akciğer kanseri, meme kanseri, lenfoma, melanoma, beyin tümörleri,  baş-boyun kanserleri, tiroid kanseri, mezotelyoma, özefagus kanseri, mide kanseri, kolorektal kanseri, ince bağırsak tümörleri, gastrointestinal stromal tümörler, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreas kanseri, over-serviks kanserleri, genito-üriner sistem tümörleri, kemik tümörleri, yumuşak doku sarkomları, multipl myelom, nöroblastomda kullanılabilir)
 3. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde
 4. Tedavi sonrası takiplerde, nükslerin veya rezidü dokunun değerlendirilmesinde
 5. Primer tümörün evrelendirilmesi ve prognoz tayininde (özellikle baş-boyun tümörü veya gliomada)
 6. Primeri bilinmeyen metastatik kanserlerde primer tümör aranmasında
 7. Radyoterapi planlanmasında
 8. Kitleden alınanacak biyopsi yerinin tespitinde; tutulumun yoğun olduğu yerden alınan biyopsi tanısal doğruluğunu arttırır.

 

KALP HASTALIKLARINDA

 1. Miyokard dokusunun canlılığının (viabilite) değerlendirilmesinde (enfarkt dokusunda miyokard canlılığının belirlenmesi, revaskülarizasyon ya da transplant öncesi miyokard canlılığının tayini için kullanılır. Anjiyoplasti veya koroner arter bypass cerrahisinden fayda sağlayıp sağlamayacağına ilişkin karar verilmesinde yardımcı olur.)
 2. Sarkoidoz (kardiyak tutulumu saptamada)
 3. Enfektif endokardit, kardiyovasküler protez enfeksiyonları ve vaskülitler

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA

 1. Beyin tümörlerinde kitle lezyonlarının karakterizasyonu, radyasyon nekrozu-rekürren/rezidü tümör ayrımı, kognitif bozukluklar
 2. Alzheimer hastalığı (erken tanı, tanının doğrulanması, diğer demanslardan ayırıcı tanısında)
 3. Epilepsi (cerrahi planlanan ilaç tedavisine yanıt vermeyen dirençli epilepsi hastalarında epileptik odakların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır)

Diğer Klinik Kullanım Alanları

 1. Sebebi bilinmeyen ateş (metabolik olayların arttığı, sebebi bilinmeyen ve kontrol altına alınamayan ateş yüksekliklerinde ve enfeksiyon odağının tespitinde kullanılır)
 2. Granülomatöz hastalıkların yaygınlığının değerlendirilmesi, aktif dönemde olup olmadığının saptanması ve tedavi takibinde kullanılabilir
 3. Protez enfeksiyonu/gevşeme ayrımında

PET çekimi için kullanılan madde

PET çekimleri esnasında en çok F-18 FDG (Flor-18 Florodeoksiglukoz) adı verilen glikozun radyoaktif hale getirilmiş bir şekli kullanılır. Bu madde hastaya damar yolu ile verilir. Flor-18 diğer radyofarmasötikler ile birleştirilerek veya Ga-68 ve C-11 ile işaretlenen radyofarmasötikler PET çekimleri için kullanılabilir.

HASTA ÖN HAZIRLIKLARI

 1. 4 saatlik açlık (su içilebilir), kesinlikle sigara, kahve ve çay içilmeyecektir
 2. Diyabetik hastaları randevu alırken bilgilendirme (İnsulin ve oral antidiyabetikler hariç kullanılan diğer ilaçların kesilmesine gerek yoktur)
 3. Tetkik öncesi 24 saatte ağır egzersiz yapılmamalı
 4. Tetkik günü rahat kıyafetler giyilmeli, metal aksesuarlar bulunmamalıdır

  GÖRÜNTÜLEME ÖNCESİ

 5. Kan glukoz düzeyi kontrolü
 6. FDG enjeksiyonu
 7. Enjeksiyonu takip eden 45-60 dakika boyunca istirahat
 8. Pelvik değerlendirme için çekim öncesi tuvalete gidilmesi

   

   

  GÖRÜNTÜLEME

 9. Tüm vücut BT, ardından PET görüntülemesi (Onkolojik çalışmalarda genelde baş bölgesinden pelvis bitimine kadar vücut bölümünün görüntüsü alınırken, malign melanom ve multiple myelom ile alt ekstremite tümörlerinde baştan ayak ucuna kadar tüm vücut görüntüsü alınır. Kalp ve beyin PET/BT sadece ilgili organın görüntüsü alınır.)
 10. Cihaz (Siemens Biograph 6 PET/BT) açık bir sistem olup, sistemin çapı 70 cm
 11. Çekim süresi: Ortalama 30 dakika
 12. Toplam tetkik süresi 2-3 saat

ÇEKİM SONRASI

Radyoaktif madde hastaya verildiği için enjeksiyondan 4-5 saat sonrasına kadar hamile bayanlar ve küçük çocuklardan uzak durmaları istenir. Hastanın aldığı radyasyon dozu tomografi çekilen bir hastadan daha yüksek değildir.

PET/BT’NİN FAYDALARI

 • Nükleer tıp tetkikleri, vücudun hem fonksiyonu hem de anatomik yapısıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, sıklıkla diğer görüntüleme yöntemleriyle elde edilemeyen metabolik bilgiler sağlarlar.
 • Sıklıkla belirtiler ortaya çıkmadan veya patolojiler diğer tanı testleriyle tespit edilmeden önce, hastalığı en erken evrede belirleme potansiyelini sunar. Hem primer tanıda hem de kanser nüksünde erken tanı olasılığını sağlar.
 • Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu sağlayarak birçok hastalıkta, tanının konulması ve uygun tedavinin belirlenmesi için faydalı bilgileri verirler.
 • Tedavi izleminde artmış kesinlik sağlar. Tedaviye cevabın erken dönemde gözlenmesinde, takibinde başarılı bir yöntemdir.
 • Maliyet etkin bir yöntem olup, daha kesin bilgiler sağlayabilir.
 • Lezyonların olasılıkla malign veya benign olduğunu tespit ederek, gereksiz cerrahi biyopsi ihtiyacını azaltabilir veya en iyi biyopsi yerinin belirlenmesini sağlayabilir.
 • Radyoterapi planlamasında ilave bilgileri sağlayabilir.

 

TABLO 1- ONKOLOJİK TÜM VÜCUT F-18 FDG-PET ENDİKASYONLARI

“801.440 Tüm vücut F-18 FDG-PET” kodu için geçerlidir”

Klinik Durum

ICD-10 kodu

PET endikasyonları

Açıklama ve sınırlamalar

Lenfoma (Hodgkin hastalığı ve nonHodgkin lenfoma-NHL)

C81 – C85

Evreleme

 

Yeniden evreleme

FDG tutmayan düşük grade’li NHL olguları hariç

Tedaviye yanıt

FDG tutmayan düşük grade’li NHL olguları hariç

Kemosensitivite

FDG tutmayan düşük grade’li NHL olguları hariç

Malign melanom

C43

Evreleme

Breslow kalınlığı ≥0.76 mm ve/veya Clark level ≥ III olgularda geçerlidir

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Beyin tümörleri

C71

Tanı

Diğer yöntemlerle netice elde edilemeyen 1 cm’den büyük kitle lezyonların metabolik karakterizasyonu

Yeniden evreleme

Radyasyon nekrozu-rekürren/rezidiv tümör ayırımı

Baş-boyun kanserleri (tiroid tümörleri hariç)

C00 – C14-C32

Tanı (primer odak arama)

Metastatik servikal lenf nodu varsa geçerlidir

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Tiroid kanserleri

C73

Yeniden evreleme

- İyi differansiye tiroid tümörlerinde tiroidektomi ve radyoiyot ablasyon tedavisi sonrası takipte tüm vücut iyot-131 tarama tetkiki negatif olan ve serum tiroglobulin düzeyi artması durumunda uygulanır

- Meduller kanserde tiroidektomi sonrası takipte diğer görüntüleme yöntemlerinin açıklayamadığı kalsitonin ve/veya CEA düzeyleri yükselmelerinde uygulanır.

Meme Kanseri

C50

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Akciğer (Küçük hücreli dışı ve küçük hücreli)

C34

Tanı

Soliter pulmoner nodül değerlendirme (≥1cm)

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Plevral malignite (Mezotelyoma)

C45

Tanı

Kalsifiye olmayan plevral kalınlaşmalar ve/veya açıklanamayan efüzyonların değerlendirilmesi

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Mediasten-timus-kalp tümörleri

C37 – C38

Tanı

Şüpheli kitlelerde metabolik karakterizasyon

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Özefagus kanseri

C-15

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Mide kanseri

C-16

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Kolorektal kanser

C18 – C21

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

 

İnce barsak tümörleri

C17

Tanı

Şüpheli kitle gösterilmesi durumunda uygulanır

Evreleme

 

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

 

Gastrointestinal stromal tümör

C26

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Karaciğer ve safra yolları tümörleri

C22 – C24

Tanı

Karaciğer metastazlarında primer odak aramada geçerli

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Pankreas

C25

Tanı

BT veya MR’da pankreasta kitle varsa uygulanır

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Over kanseri

C56

Yeniden evreleme

CA 125 yükselmiş ise uygulanır

Tedaviye yanıt

 

Serviks kanseri

C53

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Endometrium kanseri

C54 – C55

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Vulva-vagen kanserleri

C51 – C52

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Böbrek kanserleri

C64 – C65

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Böbreküstü bezi kanserleri

C74

Tanı

BT veya MR’da 1 cm’den büyük kitle varsa

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Mesane-üreter kanserleri

C66 – C67

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

 

Penis ve diğer erkek genital kanserleri

C60

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Testis kanserleri

C62

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Primer kemik tümörleri

C40 – C41

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Multipl myelom veya plasmasitom

C90

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Yumuşak doku sarkomları

C49

Tanı

Biyopsi alınması zor kitlelerde metabolik karakterizasyon

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Nöroblastom

M9500

Evreleme

 

Yeniden evreleme

 

Tedaviye yanıt

 

Primeri bilinmeyen metastatik tümörler

C80

Tanı

Primer tümör aranması

Paraneoplastik sendrom

D48.9

Tanı

Malign etyoloji aranması

 

TABLO 2. BEYİN F-18 FDG-PET ENDİKASYONLARI

 “800.690 Beyin F-18 FDG-PET  kodu için geçerlidir”

Klinik durum

ICD kodu

PET endikasyonu

Açıklama ve sınırlamalar

Dirençli (Refrakter) Epilepsi Nöbetleri

G40

Epilepsi odağının belirlenmesi

Cerrahi yapılması planlanan hastalar

Alzheimer Hastalığı

G30

Tanı

 

Tüm yaş grupları için 3. basamak sağlık hizmet sunucusundan sağlık kurulu raporu alınması şartı aranır

Bunama

F02

Parkinson hastalığı

G20

Sekonder parkinsonizm

G21

Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G22

Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları

G23

Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G26

 


 

TABLO 3. MİYOKARD FDG-PET ENDİKASYONLARI

“800.840 Miyokard PET (F-18 FDG ile) kodu için geçerlidir”

Klinik durum

ICD 10 Kodu

PET endikasyonu

Açıklama ve sınırlamalar

Miyokard Canlılığı (Viabilite)

I20 - I25

Enfarkt dokusunda miyokard canlılığının belirlenmesi

Miyokard perfüzyon SPECT ile tanı koyulamayan veya şüpheli sonuç alınan hastalarda

Revaskülarizasyon ya da transplant öncesi miyokard canlılığının tayini

 

Doktorlarımız

06 Ocak 2022